Wanneer je deelneemt aan een BarreSport barre workout gelden de doorvoor bestemde algemene voorwaarden. Maar ook op opendagen en bij proeflessen gelden de algemene voorwaarden.

Inschrijven
Voordat u uzelf definitief inschrijft, biedt BarreSport u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Opgeven kan via barresport.nl. Het inschrijven gaat per inschrijfformulier. Deze is te downloaden op www.barresport.nl. Indien er te weinig (minimaal 2) aanmeldingen voor een les zijn, dan behoudt BarreSport zich het recht voor, de les te laten vervallen. Indien er te veel aanmeldingen voor een les zijn, dan worden deze op een wachtlijst geplaatst. De verwerking geschiedt op volgorde van aanmelden.

Lessen
De lessen duren één uur. Tijdens de schoolvakanties en tijdens algemene feestdagen zijn er geen lessen. Indien een leerling niet kan deelnemen aan de les dient dit vooraf te worden gemeld aan de betreffende docent. Er wordt geen contributie geretourneerd. Indien een les niet door kan gaan door afwezigheid van de (vervangende) docent, zal deze les in overleg met de leerlingen op een ander tijdstip worden ingehaald.

Betalingsvoorwaarden
Een BarreSport lesblok (bv voor 7 lessen) dient voorafgaand van de eerste les te worden voldaan. Een lesblok kost €63,- en is 7 lessen geldig. Wanneer er een losse les wordt gevolgd dient deze ter plekke contant te worden betaald of voorafgaand van de les te zijn overgemaakt. De kosten voor een losse les zijn €12,50. Een lesblok is aan te schaffen in les 1 en 2 van het desbetreffende lesblok. Na deze lessen is het mogelijk om middels losse lessen aan de workout deel te nemen. Uitzonderlijk geplande lessen die tijdens schoolvakanties of extra geplande evenementen worden aangeboden dienen of contant te worden betaald of middels een telefonisch betaalverzoek. Wanneer het lesblok mondeling of schriftelijk is toegezegd door de leerling is deze verplicht deze af te nemen en dus te betalen.

10x barre workout kaart
Per week kan de beschikbaarheid voor een plekje aan de barre verschillen. Middels WhatsApp houden we contact. BarreSport neemt zsm contact op met de kaart houder wanneer zij weten dat er een plekje beschikbaar is aan de barre. Voor deze kaart houder gelden dezelfde voorwaarden als voor het afnemen van een lesblok. De betaling van €100,- dient voorafgaand aan het gebruik van de workout te zijn voldaan.

Wijziging tarieven
BarreSport behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom bekijken wij jaarlijks onze tarieven.  Bij een tariefwijziging worden de leerlingen hier ten alle tijden vooraf  over geïnformeerd.

Opzeggen
Opzeggen is niet nodig. Na de lessen komt de huidige afname van een lesblok te vervallen. Opzeggen tussentijds is niet mogelijk.

Les gemist
Gemiste lessen kunnen helaas niet worden ingehaald. Mocht je onverhoopt niet op jouw aangegeven tijdstip niet aanwezig kunnen zijn maar wel op een ander tijdstip diezelfde week neem dan zsm contact op. Wellicht dat er eenmalig geruild kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers in desbetreffende groep. Eenmaal aangekochte losse lessen of lesblokken kunnen niet worden gerestitueerd.

Ziekmelden
Indien een leerling niet kan deelnemen aan de les dient dit vooraf te worden gemeld aan BarreSport. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie gegeven worden a.d.h.v. een verklaring van de behandelend arts. Aanvragen hieromtrent dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

Zwangerschap
De workout van BarreSport is ook te volgen voor vrouwen die zwanger zijn. Het is wel van belang dat dit tijdig gemeld wordt bij de docent zodat zij aangepaste oefeningen kan aanbieden. Er wordt geen contributie geretourneerd. Lessen kunnen eventueel later gebruikt worden wanneer de leerling er voor kiest tijdelijk te stoppen. Dit dien je vooraf aan te geven bij de docent.

Vakantie
Tijdens schoolvakanties en algemene feestdagen wordt er geen lesgegeven. Wanneer er uitzonderlijk toch een barre workout wordt aangeboden, zal deze les niet horen bij uw rittenkaart/lesblok. Uitzonderlijk geplande lessen dienen contant te worden betaald of voorafgaand te zijn overgemaakt.

SUMMER BARRE 6 barre workouts voor €50,-
Je maakt je keuze vooraf aan de zomervakantie. Van de aangegeven data kies je er 6. Je gemaakte keuze staat na het invullen van het formulier vast. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na het invullen van het formulier of wanneer het kortdag is, uiterlijk voor aanvang van de eerste barre workout tijdens de zomervakantie. Mocht je onverhoopt toch een workout niet aanwezig kunnen zijn, is het mogelijk deze op een ander moment binnen de zomervakantie te volgen. Mits er ruimte is op een ander moment. Restitutie is niet mogelijk.
De lessen vinden plaats in de studio aan de Ambachtstraat 1A of in de buitenlucht. Wanneer de les buiten plaatsvindt wordt je hierover via whatsapp geïnformeerd. Heb je geen whatsapp dan wordt er een mail gestuurd op de dag zelf. Vooraf worden de data vastgelegd, bij te weinig deelnemers (minimaal 3) wordt de les geannuleerd. Dit wordt vooraf met de desbetreffende barre beauty’s telefonisch besproken. Bij teveel deelnemers, geldt de datum van inschrijving als definitief geplaatst. Hierover zijn geen rechten te ontlenen. Zowel Lidewij als Brenda geven de barre workout. Het afnemen van losse lessen is ook mogelijk tijdens summer barre. Deze kosten €10,- per workout en zijn alleen af te nemen wanneer er een plekje beschikbaar is.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. BarreSport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, verwisseling of diefstal van goederen. Tevens kan BarreSport niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de les opgelopen lichamelijk letsel. Wanneer je blessures/beperkingen hebt, die vragen om een specialist. Verzoeken we je om contact op te nemen met een fysiotherapeut, dan wel huisarts of andere specialist. Laat deze jou adviseren of BarreSport wel de juiste bewegingsvorm is voor jou.

Foto en film materiaal
BarreSport vraagt op zowel het formulier voor een proefles als het inschrijfformulier toestemming voor het delen van eventueel gemaakt foto – en filmmateriaal van de leerling. Wanneer er toestemming is afgegeven behoudt BarreSport het recht om deze te gebruiken voor eventuele reclame doeleinden.

Persoonsgegevens & Privacy
BarreSport verzamelt persoonsgegevens van de leerlingen voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. BarreSport gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
BarreSport gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om de leerlingen op de hoogte te brengen van activiteiten van BarreSport en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de leerling geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van BarreSport, kan deze zich uitschrijven via de link die onderaan de mail vermeld wordt. De leerling is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van BarreSport gebruik kan worden gemaakt.
BarreSport geeft de persoonsgegevens van de leerlingen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Het gebruik van cookies op de website
voor meer informatie zie de PRIVACYVERKLARING BarreSport

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een rittenkaart, een losse les, een lesblok, dan wel het volgen van privé les(sen),  of het afnemen van andere producten en diensten van of bij BarreSport zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Dordrecht. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Dordrecht.

Inhoudelijk

  • Blessures of beperkingen dienen altijd te worden gemeld bij de docent. Zo kan deze eventueel een aangepaste oefening aanbieden;
  • Tassen en/of schoenen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes;
  • Er dient sport- en/of danskleding gedragen te worden tijdens de lessen. De kleding mag de leerling en het zicht van de docenten niet belemmeren. De docenten behouden zich het recht voor leerlingen die niet gepast gekleed zijn te weigeren tot de les;
  • Buitenschoeisel en eten is niet toegestaan op de dansvloer;
  • In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden niet toegestaan tijdens de BarreSport les;
  • Water drinken graag uit eigen bidon/ flesje;
  • Docent behoudt het recht de lestijd te wijzigen;

Update november 2019