Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en welke rechten je hieromtrent hebt.
 

OM WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

BarreSport kan diverse persoonsgegevens van je verwerken. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en voor het verstrekken van informatie over de diensten van BarreSport.
Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• betaalinformatie, zoals bankrekeningnummer;
• bedrijfsnaam;
• bedrijfsregistratienummer.
 

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het op aanvraag verstrekken van informatie over onze diensten;
• voor reserveringsvoorstellen en -bevestigingen bij groepen;
• het toezenden van facturen;
• voor onze boekhouding en andere wettelijke verplichtingen;
• voor het toezenden van onze nieuwsbrief;
 

DELEN MET DERDEN

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve waar dit nodig is voor onze bedrijfsvoering en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Met deze derden zijn wij een verwerkersovereenkomst aangegaan, om afspraken te maken over de rechten en plichten die horen bij deze privacyverklaring. Wij delen jouw gegevens:
• als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
• om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen;
• om onze overeenkomst met jou te handhaven, bijvoorbeeld in geval van onbetaalde facturen kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
• ter uitvoering van onze boekhouding;
• voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 

COOKIES

Op onze website www.barresport.nl verzamelen wij ‘analytische cookies’ middels Google Analytics. Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Hiermee kunnen o.a. de aantallen bezoekers en gebruikte browser worden gemeten. Deze informatie verzamelen wij om onze diensten en onze website beter bij onze doelgroep aan te kunnen sluiten.
Met deze cookies worden geen persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens verzameld en hiervoor is wettelijk gezien geen toestemming van (website) bezoekers nodig.
 

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en/of zolang dit wettelijk is vereist.
 

IN GEVAL VAN EEN DATALEK

Er is sprake van een datalek als databestanden worden gehackt of als wij onbedoeld toegang geven tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is een datalek. De AVG verplicht ons om alle datalekken vast te leggen en te documenteren.
Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel moeten wij in dat geval het datalek intern vastleggen en documenteren.
 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Binnen de AVG heb jij ook rechten. zoals:
• het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
• het recht op intrekking van verleende toestemming
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan
 
Indien er na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen zijn over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan kan er contact opgenomen worden met BarreSport via info@barresport.nl.